zakład pracy

Układ oddechowy człowieka jest zbudowany w taki sposób, aby w jak największym stopniu ochronić organizm przed możliwymi konsekwencjami wdychania zanieczyszczonego powietrza do płuc. Wnętrze jamy nosowej wyścieła błona zawierająca komórki wydzielające śluz, który nawilża wdychane powietrze. Do tego obecne są w niej włoski, które zatrzymują zanieczyszczenia i pyły dostające się do wnętrza tego narządu. Ważną rolę w oczyszczaniu powietrza pełni również tchawica posiadająca wyspecjalizowane komórki z rzęskami zatrzymujące szkodliwe substancje przed dostaniem się do płuc. Jednak mimo tak dobrze przystosowanych dróg oddechowych do filtrowania wdychanego powietrza, czasem to nie wystarcza. Długie i regularne przebywanie w środowisku z zanieczyszczonym powietrzem może spowodować wiele chorób układu oddechowego, a w konsekwencji osłabić cały organizm. 

Zapylenie na stanowisku pracy

Na częste wdychanie mocno zanieczyszczonego powietrza narażeni są przede wszystkim górnicy, stolarze, spawacze, pracownicy tartaku oraz branży pirotechnicznej. Schorzenia wywołane przez pyły w tych miejscach pracy zwane są chorobami zawodowymi. Najbardziej znaną tego typu dolegliwością jest pylica płuc. Charakteryzuje się dusznościami, problemami z oddychaniem i możliwym przewlekłym kaszlem. Leczeniem pylicy zajmuje się dziedzina medycyny specjalizująca się w rozpoznawaniu dolegliwości układu oddechowego – pulmonologia.

Dopuszczalne zapylenie w miejscu pracy

W niektórych środowiskach pracy narażenie na pyły jest niestety nieuniknione. Pewne zawody od zawsze charakteryzowały się dużym ryzykiem kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem. Jednak to ryzyko nie zawsze sięga niedopuszczalnego poziomu i czasem narażenie na pyły nie jest tak szkodliwe. Aby określić ryzyko zawodowe, ocenia się takie czynniki, jak stężenie czy zidentyfikowanie rodzaju cząsteczek unoszących się w powietrzu w miejscu pracy. Gdy ryzyko określ się jako małe lub średnie, nie powinno stwarzać poważnego zagrożenia. Przy tym jednak, gdy ryzyko utrzymuje się na średnim poziomie, zakład pracy powinien podjąć działania, aby ograniczyć narażenie pracowników na wdychanie pyłów w trakcie wykonywania obowiązków.

Jak uniknąć zapylenia w miejscu pracy?

Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają, że za zapewnienie bezpieczeństwa w środowisku pracy, a tym samym za ochronę zdrowia i życia pracowników narażonych na zapylenie odpowiedzialny jest pracodawca. Dzięki osiągnięciom współczesnej techniki można zmniejszyć ryzyko zawodowe w wielu miejscach pracy. Zalecana jest przede wszystkim zmiana technologii produkcji tam, gdzie to możliwe. Kolejny sposób na obniżenie ryzyka stanowi zwilżanie materiału poddawanego obróbce, dzięki czemu stężenie pyłu będzie mniejsze. Miejsca, w których zapylenie jest wyjątkowo wysokie, powinno się możliwie odizolować, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się go dalej i niepotrzebny kontakt pozostałych pracowników. Ponadto każda osoba pracująca w jednym z wymienionych wcześniej zawodach powinna indywidualnie zadbać o własne zdrowie i życie. Koniecznością jest stosowanie masek przeciwpyłowych, które ochronią drogi oddechowe przed wdychaniem zanieczyszczeniami. Ważny element ochrony indywidualnej stanowi również odzież robocza wyspecjalizowana do danego środowiska pracy. Gdy praca zostanie skończona, konieczna jest zmiana ubioru.

Odpylanie

Odpylanie przemysłowe to rodzaj oczyszczania środowiska pracy. Wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka zawodowego, a w konsekwencji wyższą ochroną zdrowia i życia pracowników w danym zawodzie. Pyły stanowią istotne zagrożeniem dla dróg oddechowych, a dzięki odpylaniu połączonemu ze środkami ochrony osobistej można zapobiec wielu dolegliwościom i negatywnym skutkom kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem.

Zapylenie w pracy jest bardzo niebezpieczne dla organizmu oraz może prowadzić do wielu chorób, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci. Powinno się więc uważnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zapobiec niepożądanym skutkom przebywania w zanieczyszczonym środowisku.